Algemene Verkoopsvoorwaarden

PRIJS – De vastgestelde prijzen kunnen herzien worden in geval van wijziging in de onkosten van vervoer; de inklaringskosten of de verschillende belastingen, evenals in geval van herziening van de verkoopsvoorwaarden in de fabriek of van de schommeling van de wisselkoers. Elke prijsaanduiding dient dus begrepen te worden zonder verbintenis van onzentwege zelfs indien reeds een voorschot werd betaald.

LEVERING -De waren worden verkocht aanvaard en goedgekeurd in onze magazijnen. Het transport geschiedt op risico op kosten van de klant, zelfs indien de waren verkocht geworden zijn franco bestemmeling.

LEVERINGSTERMIJN – De vermelde leveringstermijn is zonder meer als aanduiding te beschouwen. Elke termijn dient verstaan te worden met voorbehoud van onze mogelijkheden tot bevoorrading. In geval van overschrijding van een termijn zit de koper af van elke eis tot schadevergoeding of elke aanvraag tot nietig verklaring van overeenkomst. Stakingen en gevallen van overmacht rechtvaardigen volledig elke vertraging in de levering zelfs voor kopen die bij contractuele bepaling onderworpen zijn aan boete of schadevergoeding.

KLACHTEN – In geval van de beschadiging, averij, verlies of andere schade aan de verzonden waren, worden de geadresseerden verzocht het aangeleverde “aanvraag tot retour” document in te vullen en in te dienen via retours@vanderelst.be tot behoud van hun rechten. Wij aanvaarden generlei verantwoordelijkheid voor gevolgen voortspruitend uit het niet naleven van deze voorzorgsmaatregel. Alle andere klachten dienen op straffe van nietigheid binnen 5 (vijf) werkdagen na aankomst van de waren ingezonden te worden. Elke door ons toegestane terugzending dient te geschieden franco onze magazijnen en op verantwoordelijkheid van afzender.

WAARBORG – Het verkochte materiaal is een jaar gewaarborgd tegen alle erkende constructiefouten. De waarborg dekt enkel het vervangen van de defecte onderdelen, door de fabriek, voor zover apparaten ons franco worden teruggezonden. De koper kan geen vergoeding eisen voor schaden te gevolge van slechte werking.

BETALING – De betalingsvoorwaarden worden strikt toegepast en de koper kan geen enkele verbintenis tegenover derden inroepen. In geval van vertraging in de betaling, zal het bedrag van de rekening met forfaitaire vergoeding van 15% met minimum eur7,45 verhoogd worden. Elke betaling dient te geschieden te GRIMBERGEN op ons kantoor en op wijze die wij zullen aangeduid hebben.

RECHTSMACHT – Elke betwisting zal uitsluitend beslecht worden door de Rechtbanken van Brussel en de uitgifte van wissels kan geen afwijking betekenen op deze rechtsmacht toekennende bepaling.

PORT – Bij gedeeltelijke leveringen, te wijten aan een tekort in onze voorraad, worden de vrachtkosten voor geheel de bestelling alleen bij de eerste gedeeltelijke levering aangerekend.